Tụng Kinh Niệm Phật

Tụng Kinh Niệm Phật
Saturday,
04/09/2021
Đăng bởi: TẠ QUANG Ý

Cẩm nang

Tụng Kinh Niệm Phật - Cách Tụng Kinh Niệm Phật Hàng Ngày

Hương Xưa Đức Thụ

Tụng Kinh Niệm Phật - Cách Tụng Kinh Niệm Phật Hàng Ngày theo quan niệm ở trong nhà Phật, câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất có thể xem là một câu thần chụ. Câu niệm này được các tăng ni phật tử niệm thường xuyên để cầu muốn Đức Phật luôn hiển hiện tại trong cuộc sống đời thường của bạn dạng thân bản thân.

Theo kia, bài toán dùng đồ chay niệm Phật hàng ngày để giúp đỡ mang lại cuộc sống đời thường của nhỏ bạn được bình an. Khi niệm Phật, Đức Phật sẽ luôn kề bên và độ trì phù trì cho nhỏ bạn ta dành được một sức khỏe xuất sắc, bảo vệ ta khỏi những thể lực ác quỷ độc ác có thể có tác dụng sợ hãi tới cuộc sống.

Khi niệm Phật, nhỏ tín đồ ta sẽ được giảm sút hầu hết nghiệp chướng, tạo thêm các phước nghiệp và bên Phật ý niệm rằng đó là cách để nhỏ tín đồ ta để lại phúc mang đến con con cháu đời sau.

Hình ảnh sư thây ngồi giảng kinh cho phật tử

Tụng Kinh Niệm Phật câu niệm Phật hàng ngày quen thuộc nhất mà ai cũng đã từng ít nhất một lần niệm qua là  câu “ Nam Mô A Di Đà Phật “. Câu niệm Phật này có ý nghĩa là:

“ Nam Mô” là một từ tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ cổ. Nam Mô có nghĩa là cung kính, là quy y.  A Di Đà Phật là chỉ Đức Phật A Di Đà, là Đức Phật quyền năng nhất của Phật giáo.

Từ đó, câu niệm chú Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày có thể hiểu đơn giản là nguyện quy y nơi cửa Phật, nguyện cung kính trước Đức Phật để được ngài phù hộ, được tịnh độ và  được Đức Phật bảo vệ bình an.

Không chỉ là câu niệm tiếp dẫn Phật A Di Đà, “Nam Mô A Di Đà Phật “ còn là câu niệm để tiếp dẫn chư Phật mười phương, hai đại Bồ Tát là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cùng với  25 vị đại Bồ Tát khác của Phật giáo. Câu hộ niệm này hàm chứa đầy đủ công đức vô lượng  của nhà Phật, quyền năng hơn bất cứ câu niệm thần chú nào khác.

Ấn Quang Đại Sư cũng nói: "Một lòng thành kính được một phần lợi ịch, mười phần thành kính được mười phần lợi ích". Do vậy, việc giữ tâm thành kính lúc đọc sách cũng như giữ tâm thành kính như đối trước Phật, đối trước các bậc thánh tăng.

Phương pháp tụng kinh, trì chú, niệm Phật

Tắm rửa, súc miệng sạch sẽ, mặc áo trang nghiêm, đến trước bàn thờ thắp hương (Hương Sạch) đảnh lễ rồi nhất tâm tụng niệm.

Tụng kinh: đọc lớn tiếng, rõ ràng từng câu từng chữ, để tâm vào lời kinh tiếng kệ. Có thể tụng chuyên nhất 1 bộ kinh, hoặc tụng hết bộ kinh này rồi mới qua bộ kinh khác.

Trì chú và niệm Phật: đọc lớn hoặc đọc thầm, phải nhiếp tâm vào câu thần chú hay danh hiệu Phật. Nên trì chuyên nhất vào 1 câu thần chú, niệm chuyên nhất 1 danh hiệu Phật.

Hình ảnh các chú tiểu đang ngồi nghe giảng kinh

Cách Tụng Kinh Niệm Phật Hàng Ngày tùy thời gian thích hợp mà ta tụng niệm theo thời khóa. Hoặc bất cứ ở đâu, lúc nào cũng có thể tụng kinh, trì chú, niệm Phật, cốt yếu tâm phải thanh tịnh, chuyên nhất.

Bài kinh phổ thông nhất

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát.

Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,

Những vong linh, sinh vật có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước,

Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh,và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.

Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ. (1 lạy)

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã vô tình hay cố ý tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con gây trong kiếp sống hiện tại. Những tội do vô minh, do Tham Sân Si, do bởi ngã mạn vô minh che lấp.

Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

(Ghi chú: Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối)

Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)

(Ghi chú: Nếu quý vị làm lễ Sám Hối riêng, hãy đọc lại câu “Hết thảy các tội con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng Sám Hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con.

Lưu ý: Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối xong, bạn phải phát tâm thực hành tu học, giữ tâm ý của mình trong Tình thương, Bình đẳng và Trí tuệ, chứ không nên để tâm của mình trong ý niệm mặc cảm tội lỗi.

Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sanh hữu tình, vô tình.

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc. (1 lạy)

Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người.

Con xin hồi hướng, chia xẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân…(tên…) Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp đỡ cho con.

Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh.

Con nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (3 lạy).

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

Hình ảnh thắp nén hương thơm để ngồi tụng kinh hàng ngày

Tụng Kinh Niệm Phật tụng kinh, trì chú, niệm Phật là những phương pháp tu tập giúp cho 3 nghiệp được thanh tịnh. Khi thực hành phải nhiếp tâm, dứt bỏ mọi tạp niệm. Chỉ cần thực hành chuyên nhất một trong 3 phương pháp này, có thể giúp chúng ta giải thoát khổ đau ngay hiện tại.

Nên vì những người đối nghịch với mình mà thành tâm quỳ trước Phật. Tụng 3, 7, 21 hoặc 49 hay 108 bộ Kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ. Vì sao phải hồi hướng cho họ? Bởi: “Muốn biết nhân kiếp trước, nhìn quả thọ đời này”, do đời quá khứ bạn từng thiếu nợ đối phương nên đời này phải trả.

Vì sao phải quỳ tụng kinh? Tôi ví dụ thế này: Bạn vì họ ngồi tụng một bộ Kinh Địa Tạng thì giống như cho họ hai mươi vạn tiền. Còn nếu quỳ tụng một bộ Kinh Địa Tạng với tâm tư chí thành thì giống như cho họ hai trăm vạn. Nếu như nhà không có Phật đường thì hãy tìm một chỗ yên tĩnh tụng kinh cũng được. Thời gian có nhiều thì bạn tụng một bộ, có ít thì tụng một đoạn. Thời nào tụng kinh cũng được hết, miễn là bạn thành tâm quỳ tụng, sẽ chiêu cảm vô lượng chúng sinh quỷ thần đến quỳ nghe bạn tụng kinh...

Hình ảnh chuẩn bị hương nhang trước ban thờ phật để tụng kinh hàng ngày

Tụng Kinh Niệm Phật - Cách Tụng Kinh Niệm Phật Hàng Ngày lúc tụng kinh nên dốc sức điều phục mình, đừng để tâm suy nghĩ tán loạn. Nếu tâm vọng loạn khởi thì lập tức kéo về ngay. Tâm càng chí thành thì công năng hiệu quả càng lớn, âm thanh tụng kinh sẽ càng truyền xa. Điều này chiêu cảm nhiều chúng sinh tìm đến nghe kinh, công đức sẽ càng lớn. Giống như đồng một trường diễn giảng, hễ xuất vé cho người đến nghe càng đông thì thu nhập càng cao. Tất nhiên người không có điều kiện nhiều, chỉ cần ở tại nhà tụng kinh thì cũng gieo lợi ích rất rộng.

Phải nhớ lúc tụng kinh không được khởi tâm ôm niệm oán hận người, điều này cực kỳ quan trọng. Bởi vì cho dù đối phương đã mất hoặc không hiện hữu ở trước mặt bạn, thần thức họ vẫn nghe được bạn tụng kinh cho mình, vẫn nhìn và biết rõ mồn một tâm thái của bạn.

Giống như bạn trả nợ cho người, nhưng hoàn tiền với thái độ xấu, còn rủa sả họ mấy câu nữa. Vậy bạn nghĩ xem, họ có tha thứ cho bạn được không? Nếu như tâm chân thành, vừa tụng kinh đã phát sinh chuyển biến, bởi vì Phật nói “tất cả duy tâm tạo”.

Mục này được đăng trong Chia sẻ kiến thức. Đánh dấu link này.

HƯƠNG XƯA ĐỨC THỤ

"HƯƠNG XƯA ĐỨC THỤ" chuyên cung cấp các sản phẩm hương nhang sạch, Đức Thụ muốn học hỏi và phát triển đưa các thảo mộc thiên nhiên vào kết hợp với hương nhang, để có được mùi thơm khác biệt trong các sản phẩm hương nhang Việt Nam, chúng tôi còn tìm hiểu phong tục tín ngưỡng tâm linh truyền thống.

Hương Thơm Hà Nội - Địa Điểm Bán Hương Thơm Tại Hà Nội.     

Tết Nguyên Đán - Lễ Tết Nguyên Đán - Tết Cổ Truyền.

Viết bình luận:
Facebook Hương Xưa Đức Thụ Zalo Hương Xưa Đức Thụ Messenger Hương Xưa Đức Thụ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: